translation là gì

/træns'leiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự dịch
a good translation
một phiên bản dịch tốt
errors in translation
những sai lầm không mong muốn trong những khi dịch
Bản dịch, bài xích dịch; loại được dịch
a literal translation
bản dịch từng chữ
Sự trả lịch sự, sự biến chuyển thành
Sự lý giải, sự coi là
Sự thuyên trả (một giám mục) lịch sự địa phận khác
Sự để lại, sự truyền đạt lại (một bức điện)
(toán học); (kỹ thuật) sự tịnh tiến
in translation
dịch lịch sự giờ đồng hồ khác; ko nên nguyên vẹn ngữ

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự tịnh tiến bộ, vận động tịnh tiến bộ, sự phiêndịch, sự trả đổi

Toán & tin

phép tịnh tiến bộ, sự dịch
translation of axes
sự tịnh tiến bộ những trục
curvilinear translation
tịnh tiến bộ cong
isotropic translation
tịnh tiến bộ đẳng hướng
machine translation
dịch máy
parallel translation
(giải tích ) phép tắc tịnh tiến bộ tuy vậy song
positive translation
phép tịnh tiến bộ dương
real translation
phép tịnh tiến bộ thực
rectilinear translation
phép tịnh tiến bộ thẳng

Xây dựng

sự trả dời

Y học

dịch mã

Kỹ thuật cộng đồng

dịch
address translation
sự dịch địa chỉ
address translation cache
bộ ghi nhớ đệm dịch địa chỉ
Address Translation Gateway (ATG)
cổng thông dịch địa chỉ
algorithm translation
sự dịch thuật toán
alias name translation facility
phương tiện dịch túng bấn danh
ATS (attributetranslation system)
hệ thống dịch nằm trong tính
attribute translation system (ATS)
hệ thống dịch nằm trong tính
Automated Packet Recognition/Translation (APART)
Nhận biết/Thông dịch gói tự động động
automatic language translation
dịch ngôn từ tự động động
automatic, machine translation
dịch máy tự động động
Block Address Translation (BAT)
dịch địa điểm khối
CAT (computerassisted translation)
sự dịch sử dụng máy tính
CAT (computerassisted translation)
sự dịch sở hữu PC hỗ trợ
channel command word translation
dịch kể từ sở hữu mệnh lệnh kênh
Channel Translation Equipment (CTE)
thiết bị dịch kênh
character translation
dịch ký tự
character translation
sự dịch ký tự
character translation table
bảng dịch ký tự
CKTC (crypto-graphic key translation center)
tâm suy diễn phím mã
code translation
sự dịch mã
computer aided translation
dịch nhờ máy tính
computer-aided translation (CAT)
sự dịch sử dụng máy tính
cryptographic key translation center (CKT)
trung tâm suy diễn mật mã
DAT (DynamicAddress Translation)
dịch địa điểm động
DAT (dynamicaddress translation)
sự dịch địa điểm động
data translation buffer
bộ đệm dịch dữ liệu
Dynamic Address Translation (DAT)
dịch địa điểm động
file translation
sự dịch tập dượt tin
formula translation
sự dịch công thức
frequency translation
sự dịch trả tần số
frequency translation error
sai nghiêng dịch trả tần số
Global Title Translation/Global Title Transmission (GTT)
Dịch title toàn cầu/Truyền dẫn title toàn cầu
Graphics Address Translation Table (GATT)
bảng thông dịch địa điểm loại họa
Japanese translation
dịch giờ đồng hồ Nhật
language translation feature
đặc điểm dịch ngôn ngữ
language translation program
chương trình dịch ngôn ngữ
laser frequency translation
sự dịch tần số laser
machine translation
dịch máy
machine translation
dịch tự động động
machine translation
sự dịch máy
machine translation (MT)
sự dịch máy
mechanical translation
sự dịch cơ
MT (machinetranslation)
sự dịch máy
name translation
sự dịch tên
Network Address Translation (NAT)
dịch địa điểm mạng
network address translation (NAT)
sự dịch địa điểm mạng
Number Translation Service (NTS)
dịch vụ thông dịch mã số
one-for-one translation
sự dịch một đối một
page translation exception
ngoại lệ dịch trang
page translation exception
ngoại lệ nhập dịch trang
pre-translation (abbr)
trước Lúc dịch
program translation
dịch chương trình
reference code translation table
bảng dịch mã tham ô chiếu
segment translation exception
ngoại lệ dịch đoạn
separate translation
sự dịch riêng rẽ rẽ
separate translation
sự dịch tách biệt
SSB frequency translation error
lỗi biên dịch tần số SSB
translation (vs)
sự dịch
translation algorithm
thuật toán dịch
translation buffer
bộ đệm dịch
Translation Point Code (TPC)
mã điểm dịch
translation program
chương trình dịch
translation speed
tốc phỏng trả dịch
translation surface
máy dịch
translation table
bảng dịch
translation time
thời gian dối biên dịch
sự chuyển
frequency translation
sự trả vị tần
sự dịch
address translation
sự dịch địa chỉ
algorithm translation
sự dịch thuật toán
CAT (computerassisted translation)
sự dịch sử dụng máy tính
CAT (computerassisted translation)
sự dịch sở hữu PC hỗ trợ
character translation
sự dịch ký tự
code translation
sự dịch mã
computer-aided translation (CAT)
sự dịch sử dụng máy tính
DAT (dynamicaddress translation)
sự dịch địa điểm động
file translation
sự dịch tập dượt tin
formula translation
sự dịch công thức
frequency translation
sự dịch trả tần số
laser frequency translation
sự dịch tần số laser
machine translation
sự dịch máy
machine translation (MT)
sự dịch máy
mechanical translation
sự dịch cơ
MT (machinetranslation)
sự dịch máy
name translation
sự dịch tên
network address translation (NAT)
sự dịch địa điểm mạng
one-for-one translation
sự dịch một đối một
separate translation
sự dịch riêng rẽ rẽ
separate translation
sự dịch tách biệt
sự tịnh tiến
frequency translation
sự tịnh tiến bộ tần số
translation loss
sự tịnh tiến bộ những trục
translation of axes
sự tịnh tiến bộ những trục
translation of the tidal wave
sự tịnh tiến bộ của sóng thủy triều

Kinh tế

quy rời khỏi (ngoại tệ...)
sự phiên dịch
sự quy đổi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adaptation , construction , crib * , decoding , elucidation , explanation , gloss , key , metaphrase , paraphrase , reading , rendering , rendition , rephrasing , restatement , simplification , transcription , transliteration , version , changeover , conversion , metamorphosis , mutation , shift , transfiguration , transformation , transmogrification , transmutation , transubstantiation , interpretation , trot