tuesday đọc tiếng anh là gì

Tuesday

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: tuesday đọc tiếng anh là gì

UK/ˈtʃuːz.deɪ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈtuːz.deɪ/

  • // as in cheese
  • // as in blue
  • /z/ as in zoo
  • /d/ as in day
  • // as in day
  • /t/ as in town
  • // as in blue
  • /z/ as in zoo
  • /d/ as in day
  • // as in day