wake up nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

Please wake u up tomorrow at___.

Làm ơn gọi báo thức mang lại tôi vô khi ___ ngày mai.

Bạn đang xem: wake up nghĩa là gì

I did not receive my wake-up Gọi.

Tôi không sở hữu và nhận được cuộc gọi báo thức.

Ví dụ về đơn ngữ

However, when the alcohol blood level subsides, there is a rebound effect: the person becomes more alert and so sánh tends đồ sộ wake up too soon.

Xem thêm: trade name là gì

Meanwhile, a group of foraging animals wake up from their hibernation.

Xem thêm: rush nghĩa là gì

Those caught in the sleeping sickness, who are still alive, wake up at last.

This couple wake up đồ sộ romantic mornings dense with sweet herbal aroma with the melodious music of birds as the background.

The prowling may be foiled due đồ sộ wrong footing, which may wake up the whole family.