why tiếng anh là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/wai/

Bạn đang xem: why tiếng anh là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • phó từ

  tại sao, vì thế sao

  why was he late?

  sao anh ấy cho tới muộn?

  why not?

  tại sao không?

  Xem thêm: bells and whistles là gì

  ví dụ khác

 • danh từ

  lý bởi, nguyên nhân bên trên sao

 • thán từ

  sao!, thế nào!

  why, it's quite easy!

  Xem thêm: canceled là gì

  sao, thiệt là dễ!Từ vựng giờ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản