xe cảnh sát tiếng anh là gì

police car

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: xe cảnh sát tiếng anh là gì

UK/pəˈliːs ˌkɑːr/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/pəˈliːs ˌkɑːr/

 • /p/ as in pen
 • /ə/ as in above
 • /l/ as in look
 • // as in sheep
 • /s/ as in say
 • /k/ as in cat
 • /ɑː/ as in father
 • /p/ as in pen
 • /ə/ as in above
 • /l/ as in look
 • // as in sheep
 • /s/ as in say
 • /k/ as in cat
 • /ɑː/ as in father
 • /r/ as in run